Regulamin

Postanowienia ogólne

§1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.pasiekapucer.pl jest Pasieka Pucer Dariusz Pucer z siedzibą 11-410 Barciany Pastwiska 7 , NIP: 742-144-14-49.

 

Warunki dokonywania zakupów

§2. Pasieka PUCER prowadzi sprzedaż produktów fizycznych i produktów elektronicznych (e-book) za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem pasiekapucer.pl

§3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email pasiekapucer@wp.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

§4. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

 

Oferta i realizacja zakupów

§7. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup ( faktura- na życzenie klienta).

§8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

§9. Wszystkie ceny podawane w sklepie pasiekapucer.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Operatorem Płatności jest Blue Media S.A. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

§10. Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn. Płatność zwracana jest w terminie 3 dni roboczych.

 

Płatności 

§11. Składając zamówienie Klient może wybrać następujące sposoby płatności:

− Płatność przelewem tradycyjnym.

− Płatność przelewem online - płatność za pośrednictwem Blik, przelew online za pośrednictwem wybranego banku, płatność kartami płatniczymi .

Operatorem Płatności jest Blue Media S.A. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

§12. W  przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

 

 

WYSYŁKA 

§13. Paczki wysyłamy wyłącznie na terenie kraju firmą kurierską DPD dostawa w ciągu 48 godzin od wysyłki. Nie wysyłamy towaru za zaliczeniem pocztowym.

Towar zamówiony w sklepie wysyłamy w terminie 1-2 dni roboczych od daty wpływu zapłaty na rachunek bankowy.

Większość paczek wysyłamy na bieżąco w przeciągu 24 - 48 godzin od daty zapłaty, jednak zastrzegamy sobie czas na dłuższy termin realizacji.

§14. W przypadku zamówień zestawów prezentowych w ilościach większych niż 30 szt. prosimy o kontakt przed zakupem w celu uzgodnienia terminu realizacji.

§15. Koszt przesyłki (na terenie kraju) do 30 kg wynosi 16,99 zł  i  zostanie automatycznie wyliczony po dokonaniu zakupu. Koszt wysyłki poza Polskę po uzgodnieniu. Przy zamówieniu o wartości 399,00 zł. przesyłka jest bezpłatna.

 

Reklamacje   i gwarancje

§16. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, zamawiający może zażądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli pasiekapucer.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.


W celu złożenia reklamacji przejdź do zakładki Informacje - Formularz reklamacyjny znajdującej się na dole strony lub wyślij wiadomość na adres e-mail: pasiekapucer@wp.pl

 

Rękojmia dla Przedsiębiorców

§17. Rękojmia dal przedsiębiorców:

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
 2.          Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
 3. a)         złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

  Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. b)         żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1.          Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2.          Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady
 3.          Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy
 4.          Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.
 5.          Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres pasiekapucer@wp.pl
 6.  W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

 

 

Zwroty

§18. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy pod warunkiem nienaruszenia przedmiotu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. W przypadku zwrotu, sprzedawca zwraca cenę towaru wraz z kosztami wysyłki.

 1. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

 

Zapoznaj się z artykułem: Wymiana i zwroty znajdującym się na dole strony.

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

§19. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

 1. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

 

 Wyjątki od odstąpienia od umowy w przypadku produktu cyfrowego

§ 20.1  Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:

 1. Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta,
 2. Konsument lub Klient-Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 3. Konsument lub Klient-Konsument przyjął to do wiadomości,
 4. Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

§ 20.2. W przypadku zamówienia Produktu cyfrowego, w tym treści cyfrowej, Konsument lub Klient-Konsument, który w okolicznościach wskazanych w pkt 1 powyżej, pobierze Plik  przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 20.3 Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie, za które jest on zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

Po ściągnięciu e-booka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

Polityka prywatności

§21. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że dane osobowe podane w formularzu są warunkiem podjęcia działań w celu zawarcia umowy/ warunkiem zawarcia umowy i mogą być:

• przetwarzane w celu - niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.6 ust.1 pkt. b, c w/w rozporządzenia;

• przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu realizacji powyższych zadań - biuro rachunkowe - podmiot odpowiedzialny za księgowanie wpłat;

• przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny dla spełnienia obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych;

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych jest Pasieka Pucer DARIUSZ PUCER dane kontaktowe: tel +48 508381243,508381244, siedziba: Pastwiska 7, 11-410 Barciany, numer NIP: PL7421441449.

Administrator danych osobowych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

§22. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: pasiekapucer@wp.pl

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że dane osobowe podane w formularzu są warunkiem podjęcia działań w celu zawarcia umowy/ warunkiem zawarcia umowy i mogą być:

• przetwarzane w celu - niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.6 ust.1 pkt. b, c w/w rozporządzenia;

• przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu realizacji powyższych zadań - biuro rachunkowe - podmiot odpowiedzialny za księgowanie wpłat;

• przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny dla spełnienia obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych;

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego. 

§23. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane pasiekapucer.pl Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

 

Postanowienia końcowe

§24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl